Privacyverklaring

Privacyverklaring

Praktijk Anna-M., praktijkadres gevestigd te Wognum, Kaaspers 11, 1687 TX, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Kaaspers 11
1687 TX Wognum
06 19 07 09 63

Anita Bijvoet is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Anna-M. Zij is te bereiken via info@praktijkanna-m.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Anna-M. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Praktijk Anna-M. verwerkt wanneer één van onze diensten wordt gebruikt, wanneer contact met ons wordt opgenomen/plaatsvindt en/of omdat gegevens aan ons worden verstrekt. Praktijk Anna-M. verwerkt gegevens die nodig zijn voor begeleiding of coaching. Dit omvat bij cliënten ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens als cliënt vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Anna-M. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Praktijk Anna-M. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Anna-M. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens voor de periode van minimaal 15 jaar:

 • Voor- en achternaam   
 • Geslacht 
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres  
 • BSN-kinderen 
 • Dossier/verslag 

Voor de duur van het voortbestaan van de praktijk van Praktijk Anna-M.
De reden van deze bewaartermijn is dat er sprake is van een wettelijke bewaartermijn voor de jeugdhulp sector, waarbij een dossier jeugdhulp minimaal 15 jaar moet blijven bestaan na afloop van de zorg of langer als dit nodig is voor de hulpverlening.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Anna-M. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Anna-M. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Praktijk Anna-M. uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

• Professionals, (gemeentelijke) instanties en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt en/of mogelijkheid rondom verwijzing
• Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
• School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
• Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Anna-M. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkanna-m.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Anna-M. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende linkhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Anna-M. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkanna-m.nl.